Ffurflen Gofrestru Pleidleiswyr

Llenwa'r manylion ar y ffurflen hon, a chlicio, wedyn, ar y botwm Cyflwyno ar waelod y dudalen. Cofia mai dim ond unwaith y galli gofrestru.

(adref neu ysgol)

Sut y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth amdanat

Pwy ydym ni

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru sy'n rheoli data'r wybodaeth rwyt yn ei rhoi, a bydd y Cynulliad yn sicrhau bod y wybodaeth hon yn cael ei diogelu a'i defnyddio mewn ffordd sy'n dilyn y ddeddfwriaeth diogelu data.

Os oes gennyt unrhyw gwestiynau am y ffordd y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a gawn gennyt, dylet gysylltu â'r Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth drwy anfon neges e-bost at alison.bond@cynulliad.cymru neu ffonio 0300 200 6494.

Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'r wybodaeth

Wrth gofrestru i bleidleisio ar gyfer etholiad Senedd Ieuenctid Cymru, bydd eich manylion yn cael eu storio ar weinyddion diogel Mi-Voice, a leolir yn y DU, neu ar seilwaith TGCh y Cynulliad, sy'n cynnwys gwasanaethau cwmwl trydydd parti a ddarperir gan Microsoft (sy'n sicrhau bod unrhyw bydd data y mae'n ei drosglwyddo y tu allan i Ewrop yn cael ei ddiogelu'n ddigonol).  Rydym yn bwriadu cadw'ch gwybodaeth a chadw eich cofrestriad hyd nes nad ydych bellach yn gallu pleidleisio yn etholiadau Senedd Ieuenctid Cymru (h.y. pan fyddwch chi'n 18 oed). Bydd hyn yn eich galluogi i: bleidleisio os bydd gofyn i Gomisiwn y Cynulliad gynnal isetholiad; a chymryd rhan yn etholiadau Senedd Ieuenctid Cymru yn y dyfodol. Byddwn yn dileu'ch gwybodaeth, o bob system, pan na fyddwch yn gallu pleidleisio mwyach. Hefyd, gallwch ofyn i ni gael gwared ar eich gwybodaeth ar unrhyw adeg.

Dy hawliau

Bydd dy wybodaeth yn cael ei phrosesu fel y gallwn gofrestru dy fanylion yn llwyddiannus i bleidleisio yn etholiadau Senedd Ieuenctid Cymru. Mae hyn yn golygu y gall Cynulliad Cenedlaethol Cymru gysylltu â phobl Cymru, a chadarnhau ei fod wedi ymrwymo i ymgysylltu â phobl ifanc, sef un o'r nodau strategol, fel sydd wedi'i nodi yn Strategaeth Comisiwn y Cynulliad 2016 - 2021.

Mae gennyt rai hawliau dros y wybodaeth sydd gennym. Mae'r rhain yn cynnwys y canlynol:

  • yr hawl i wneud cais i gael gweld dy wybodaeth;
  • yr hawl i ofyn inni ddiweddaru, cwblhau a chywiro dy wybodaeth os ydyw'n anghywir neu'n anghyflawn;
  • yr hawl i ofyn i ni beidio â defnyddio dy wybodaeth mewn rhai amgylchiadau; a
  • yr hawl i ofyn i ni ddefnyddio dim ond ychydig o'r wybodaeth amdant mewn rhai amgylchiadau.

Os hoffet ti: ddefnyddio unrhyw un o'r hawliau sydd gennyt o dan y ddeddfwriaeth diogelu data; gofyn cwestiwn; neu gwyno am y ffordd y caiff y wybodaeth amdanat ei defnyddio; dylet gysylltu â Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth y Cynulliad.

Galli hefyd wneud cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth os wyt ti'n credu ein bod wedi defnyddio dy wybodaeth yn groes i'r gyfraith. Mae manylion cyswllt y Swyddfa ar y wefan.

Ni fyddwn yn rhannu dy fanylion gyda neb arall a dim ond mewn cysylltiad ag etholiadau Senedd Ieuenctid Cymru y byddwn yn eu defnyddio.

Os bydd rhywun yn gofyn am wybodaeth o dan y ddeddfwriaeth hawl i wybodaeth, efallai y bydd yn rhaid i ni roi'r wybodaeth rwyt ti wedi ei rhoi i ni. Efallai y bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth a gafodd ei dileu gan y Cynulliad Cenedlaethol o'r blaen wrth gyhoeddi rhywbeth. Dim ond os yw’r gyfraith yn dweud bod yn rhaid i ni rannu'r wybodaeth y byddwn yn gwneud hynny.

Cymorth

Os oes gennyt unrhyw gwestiynau am Senedd Ieuenctid Cymru, cysyllta â thîm prosiect Senedd Ieuenctid Cymru - helo@seneddieuenctid.cymru.

Os wyt yn cael trafferthion technegol gyda'r ffurflen, anfona neges at Mi-Voice, y cwmni sy'n cynnal y safle cofrestru pleidleiswyr. Gellir gwneud hynny drwy support@mi-voice.com neu +44 (0)2380 763987.